Droger finns på alla gymnasieskolor – vi gör något åt det!

På De la Gardiegymnasiet tolererar vi inte att droger förekommer. Redan vid misstanke om narkotikamissbruk agerar vi. Påverkade elever får inte vistas i skolans verksamhet.

Vi är fast beslutna att komma tillrätta med problemet och fokuserar på att arbeta förebyggande för att uppnå en helt drogfri skola. En framgångsfaktor för att skapa en trygg och säker skola är att det finns ett förtroende mellan lärare, mentorer, elevhälsa och annan personal som träffar eleverna. Genom den dagliga kontakten kan vi tidigt fånga upp och ge stöd och hjälp till elever som behöver det säger Magnus Thilén, gymnasiechef på De la Gardiegymnasiet.

Handlingsplan mot droger

De la Gardiegymnasiet har en tydlig handlingsplan mot droger. I handlingsplanen finns flera konkreta åtgärder. Åtgärderna kan bland annat vara avstängning av elev, frivilligt drogtest och samtal med elevhälsa.

Vid misstanke om innehav eller missbruk av droger görs en orosanmälan till socialtjänsten och en polisanmälan. Vårt mål är att en elev så snart som den kan visa att den är drogfri ska återvända till skolan och undervisningen.

Hälsosamtal elever år 1

Alla elever har ett hälsosamtal med en av skolsköterskorna under sitt första år på De la Gardiegymnasiet. Vid detta tillfälle tas bland annat frågan om droger upp till diskussion. Om det framkommer att en elev har behov av hjälp kan eleven få det av elevhälsan omedelbart.

Samarbete inom kommunen

Vi har ett gott samarbete med fältassistenter och Rådgivningscentrum. Rådgivningscentrum som har personal med expertkunskap i ämnet, såsom alkoholterapeuter, drogterapeuter och socionomer, stöttar både elever och personal med rådgivning och genomför vid behov drogtester på elever.

Fältassistenterna rör sig där ungdomarna finns, både under dag- och kvällstid. Många ungdomar känner igen och tar gärna kontakt med dem ute på stan. Vid större evenemang anordnade av skolans elevföreningar involveras alltid fältassistenterna.

Samarbete med Polisen

Sedan lång tid tillbaka har De la Gardiegymnasiet ett nära och genomgripande samarbete med Polisen. Peter Sundblad, polisinspektör, har under flera år följt DLG:s arbete för att motverka narkotika och dess effekter på skolan.

– Min bild är att skolans ledning och personal är väl medvetna de problem som finns i narkotikans ”kölvatten”. Vidare anser jag att DLG arbetar proaktivt, handlingskraftigt och med god omtanke för de inblandade på ett föredömligt sätt. Drogsituationen i Skaraborg, i stora drag, följer ett nationellt genomsnitt. Tillgången och tillgängligheten på narkotika är hög. En motiverad ungdom kan på kort tid komma över narkotika varsomhelst och närsomhelst. Detta gäller givetvis också på länets gymnasieskolor.

Polisens spaningsgrupp genomför olika insatser exempelvis sök med narkotikahundar i skolans lokaler och riktad spaning mot enskilda individer. Tillsammans med kommunpolisen jobbar vi främjande och förebyggande. Det kan till exempel handla om information och utbildning av elever och personal.

Polisen rör sig i skolans lokaler flera gånger i veckan. Denna vardagliga närvaro är ovärderlig och skapar ett förtroende för polisens arbete bland eleverna.

Skolval på DLG

I veckan deltar eleverna på De la Gardiegymnasiet i skolvalet.

Skolval innebär att skolorna anordnar valdagar för eleverna på högstadiet och gymnasiet där eleverna får rösta. Skolval har anordnats under de senaste valåren och engagerar hundratusentals elever över hela Sverige. Ett skolval arrangeras på samma sätt som vanliga val, med valsedlar, valskärmar, röstlängder, valurna, röstmottagare och rösträknare.

I skolvalet 2014 fick nästan en halv miljon elever på 1629 skolor tillfälle att rösta. Valdeltagandet var 77,5%.

Valresultatet blir offentligt efter klockan 20:00 på valdagen den 9 september.

Gymnasie- och kunskapslyftsministern Anna Ekström besökte DLG

Två dagar in på den nya terminen besökte gymnasie- och kunskapslyftsministern Anna Ekström idag De la Gardiegymnasiet. Besöket inleddes med en lunch tillsammans med några av rektorerna, gymnasiechefen, några lärare och representanter från Elevkåren.

Efter lunch samlades alla sistaårselever i aulan och fick lyssna och ställa frågor till Anna Ekström.

Anna började med att berätta lite om sig själv och sitt arbete i regeringen. Hon arbetade tidigare som jurist på Skolverket och har nu suttit i regeringen som gymnasie- och kunskapslyftsminister i två år.

Frågor som Anna arbetar med handlar bland annat om betygssystemet, nationella prov eller om vi ska ha ämnesbetyg eller kursbetyg. Anna vill att alla yrkesprogram ska vara högskoleförberedande från början och att man istället får välja bort de kurserna. Som det är nu får man välja till de kurserna på yrkesprogrammen. Andra frågor på Annas bord kan handla om huruvida ett estetiskt ämne som bild eller musik borde vara obligatorisk på gymnasiet eller om gymnasiet ska vara frivilligt eller obligatoriskt.

Gymnasie- och kunskapslyftsministern Anna Ekström tillsammans med Amanda Roos och Ludvig Sohlberg från Elevkåren

Idag börjar i stort sett alla ungdomar på gymnasiet. Men alla går inte ut med fullständiga betyg. Är kraven kanske för höga? Kraven är höga men det är ofta det som behövs. Man behöver kunskaperna för att leva ett bra liv i det komplicerade samhälle vi lever i idag. Man måste ha tillräckliga kunskaper för att kunna bedöma vad som är fakta och vad som är åsikter i olika frågor.

Anna påminde också om att det är viktigt att gå och rösta i det stundande valet. Att rösta är att ta ansvar för vårt gemensamma Sverige. Gör gärna valkompasserna i media men fundera också lite själv och ta reda på vad de olika partierna vill och har för åsikter.

#metoo har präglat hennes tid som gymnasie- och kunskapslyftsminister. Två av uppropen har handlat om skolan. Det ska överhuvudtaget inte förekomma kränkningar i skolan. Skolan ska vara en trygg och säker plats för både elever och personal.

Av eleverna fick Anna bland annat frågor om betygssystemet, om man kan få mer idrott i skolan och om det är aktuellt med en ”flytta-hemifrån”-kurs.

Återigen över 600 elever till DLG!

Antagningen till gymnasiet är avslutad och från och med 1 juli kan eleverna logga in på Utbildning Skaraborgs webbplats och se sina antagningsbesked.

Den stora och välkomnande skolan placerad mitt i stan lockar verkligen många ungdomar. De la Gardiegymnasiet har bland annat hög behörighet bland lärarna, hög andel fullständiga slutbetyg, hemvister med studielandskap på alla program, fina lokaler och god skollunch. Vi arbetar också med datorn som ett naturligt inslag i undervisningen på alla program.

Vi är väldigt glada att Lidköpingsungdomarna är trogna sin hemkommun. Yrkesprogrammen har fyllts till sista plats och det finns få platser kvar på de högskoleförberedande programmen. Vi har dessutom ett mycket högt söktryck från Götene och Grästorp vilket vi naturligtvis också är mycket glada för. Trots att man har egna gymnasieskolor i Vara och Skara är det i nuläget 51 respektive 31 elever antagna på De la Gardiegymnasiet från dessa kommuner säger Magnus Thilén, gymnasiechef på De la Gardiegymnasiet.

De la Gardiegymnasiets betydelse för Lidköping

Jag vill att ungdomar ska få möjlighet att förverkliga sina drömmar säger Jan Fransson, kommundirektör i Lidköping och berättar vidare om hur han ser på De la Gardiegymnasiets betydelse för Lidköping.

DLG-elever, vår framtid

Elever som går på gymnasiet idag är vår framtid. De la Gardiegymnasiet har därmed en stor betydelse för näringslivet och offentlig verksamhet i Lidköping och Skaraborg. När jag är ute på företagsbesök träffar jag många som läst på De la Gardiegymnasiet. Alla förmedlar positiva minnen från sin gymnasietid.

Många ungdomar utanför kommunen väljer att resa till De la Gardiegymnasiet för att få en bra utbildning, det tycker jag är roligt.

Skolan har en själ som många längtar tillbaka till och som finns kvar på skolan trots att eleverna byts ut efter tre år. Traditionerna som är så starkt förknippade med DLG är viktiga att värna om. För en del elever kan det vara skolans traditioner som gör att de väljer DLG istället för skolan i sin hemkommun.

Tidigare elevers upplevelser från De la Gardiegymnasiet sprider sig i Lidköping, Sverige och världen. Efter gymnasiet lämnar många ungdomar kommunen för vidare studier.  Många av dem återvänder senare till Lidköping. Antingen flyttar de tillbaka när de bildar familj eller så kommer de hit på sin semester.

På DLG får många vara med om händelser som förändrar livet. Det kan handla om olika val man gör i sin utbildning, många får vänner för livet och träffar kanske sitt livs kärlek här.

Personalen skapar bra stämning på skolan tillsammans med ungdomarna. Även om studierna naturligtvis ska komma i första hand är personalen på DLG också duktiga på att bejaka och skapa förutsättningar för att ta vara på elevernas engagemang. Det tror jag är jätteviktigt.

Skolans motto är ”Lärande genom Delaktighet Laganda Glädje”. Det är en viktig ledstjärna för alla som finns och verkar i skolan

Samhället förändras

Samhället förändras hela tiden, att både bevara det som är bra och vara lyhörd för samhällets förändringar är något alla måste vara delaktiga i. För att hålla sig uppdaterad behöver man ha kontakter och samarbetspartners utanför skolan. Det kan vara företag från olika branscher, föreningar, högskolor och universitet. Då är det bra med APL – arbetsplatsförlagd lärande.

Vi ska ha utbildningar som är attraktiva och som ungdomar vill satsa på.

En annan styrka är att vi har programmen på samma ställe. Det är ovanligt, oftast ligger de inte geografiskt samlade på samma sätt som på De la Gardiegymnasiet. Teknikprogrammet och IM Språk ligger bara 5 minuters promenad bort. Att vi har dem samlade är mycket positivt och en del av varumärket De la Gardiegymnasiet.

De la Gardiegymnasiet är inte bara omtyckt bland eleverna, det är också en populär arbetsplats.

Man vill hela tiden utveckla sig och bli bättre – detta utvecklingsdriv är en nyckelfaktor. En anledning är att finns det ideér från personalen tas de tillvara på olika sätt.

Minnen från tiden på De la Gardiegymnasiet

Jag var rektor på Dalängen och kom till DLG 2002. På De la Gardiegymnasiet var jag rektor (och senare försterektor) för Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet och Industritekniska programmet fram till 2007 då jag började som förvaltningschef på Utbildningsförvaltningen.

Jag har massa minnen från tiden på DLG. Många möten med elever har fastnat. Som rektor har man emellanåt ett ganska tufft jobb med många svåra samtal med elever. Elever som kan ha stora utmaningar. När eleven, lärare, elevhälsan och rektor hjälps åt och livet ramlar på plats för eleven och det blir bra är en oslagbar känsla som man bär med sig länge.

Ombyggnationen är ett annat minne. Det finns massor att säga om den.  Andreas Erikssons konstverk i F-huset är fantastiskt. Kanske hans till ytan största verk. Han var elev här på DLG och gick sen vidare direkt till konstfack.

En annan stor grej hände 2010. Då började vi vårt 1-1-arbete på DLG. En dator till varje elev.  Det fanns på mindre friskolor men för en kommunal gymnasieskola med 2000 elever var det unikt vid den här tiden.

Vi ändrade också i organisationen så lärarna jobbade i arbetslag på programmen istället för att de satt tillsammans med kollegor som undervisade i samma ämnen som de själva. Det var med eleven i fokus som vi gjorde den här omorganisationen. Lärarna kom närmare eleverna och det blev lättare att skapa en helhet utifrån programmets mål.

Olika kompetenser behövs för att eleven ska nå målen i sin utbildning. Nu samlade vi dem på ett ställe. Det blev enklare för eleven att hitta och ta kontakt med sina lärare. Det blev också många ”små skolor i den stora skolan”, en trygghet, framförallt för nya elever.

Ett annat minne är bilden som togs på fotbollsplanen i september 2002. 1400 elever och lärare är med och bildar bokstäverna DLG. Vi var många som hjälptes åt för att förverkliga den idén.

Elevkåren hjälpte till med att organisera bilden, Bygg- och anläggningsprogrammet mätte ut var bokstäverna skulle vara och gjorde markerngar på gräset och en mattegrupp räknade ut hur stor yta bokstäverna skulle täcka för att alla skulle få plats.

 

Nu i studenttider tänker jag på att vi skapade en upplevelsedag för studenterna, en sista dag tillsammans med sin klass. Jag tror första gången var 2003. Vi ville att hela studentdagen skulle vara fylld med aktiviteter och traditioner. Först samlas man på programmen tillsammans med sin klass och sina lärare. Därefter är det mösspåtagning ute på skolgården tillsammans alla andra studenter på skolan. Sedan en trerätters studentlunch som första året anordnades nere på Parketten där restaurangskolan låg då. Restaurang- och livsmedelsprogrammet ordnar fortfarande med studentlunchen men numera serveras den i Skolrestaurangen.

Vi vill också ha studentutspringet på eftermiddagen så släkt och bekanta och de som har en bit att resa har större möjlighet att vara med när studenterna springer ut.

Ingenting är omöjligt att genomföra. Jag vill att ungdomar ska få möjlighet att förverkliga sina drömmar och det kan de göra på De la Gardiegymnasiet!

 

Workshop med Sveriges Radio P3 Dokumentär

I onsdags höll Moa Forsberg, digital redaktör på Sveriges Radio P3 Dokumentär i Stockholm, en workshop om dokumentärer med eleverna i ES17A.

Workshopen började med en kort föreläsning om public service och därefter fick eleverna både diskutera befintligt dokumentärutbud samt pitcha egna idéer om programinnehåll och marknadsföring. Besöket var pilotförsök i ett eventuellt framtida workshopkoncept mellan P3 Dokumentär och skolor.

En smakupplevelse utöver det vanliga

I tisdags avslutades integrationsprojektet mat och kultur med en buffé med rätter från olika länder.

Projektet har genomförts i samarbete med skolbiblioteket samt elever från Resturang- och livsmedelsprogrammet och IM Språkintroduktion.

Matkultur och mathistoria har legat till grund för det ämnesövergripande arbetet där syftet har varit att samverka och integrera språkelever med elever på ett nationellt program.

Välkommen till De la Gardiegymnasiets blogg

Välkommen till De la Gardiegymnasiets blogg. Här publicerar vi stort och smått från vår verksamhet. Det kan handla om alltifrån IKT-utveckling till vad som händer på de olika programmen.

Bloggen uppdateras minst en gång i månaden.

Kontakta oss