Flexibelt lärande på De la Gardiegymnasiet

Hösten 2017 startade vi en ny verksamhet på De la Gardiegymnasiet då Utbildningsnämnden i Lidköpings kommun uttryckt en önskan om att alla elever på De la Gardiegymnasiet ska erbjudas en likvärdig gymnasieutbildning.

Verksamheten kallas Flexibelt lärande och består av sex lärare och en elevassistent. Lärarna är en resurs för att stötta lärare och elever på programmen och för att nå elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd.

Individuellt stöd för elever i behov av särskilt stöd

Eleven får arbeta flexibelt med sin skolgång i mindre grupper. Elevens behov och önskemål om hur den lär sig på bästa sätt styr hur vi organiserar undervisningen. Lärarna som arbetar med eleverna har goda kunskaper och erfarenhet som behövs för att kunna bemöta eleven oavsett vad den anser sig är bra på, känner och tycker är viktigt. Tillsammans bestämmer lärare och elev vilka kurser eleven ska läsa på sitt program och vilka kurser det passar bättre för eleven att läsa i mindre grupp tillsammans med lärare på Flexibelt lärande. Ofta läser eleven de gymnasiegemensamma ämnena, det vill säga svenska, matematik, engelska, samhällskunskap, historia och religion, i en mindre grupp tillsammans med en lärare från Flexibelt lärande i de egna lokalerna. Kurserna som är specifika för programmet eleven går på läser eleven tillsammans med sin klass på programmet.

Övergripande stöd i organisationen

Flexibelt lärande ger också ett övergripande stöd till elever och lärare på De la Gardiegymnasiet. Det kan till exempel vara att samtliga elever på De la Gardiegymnasiet erbjuds extra undervisning i matematik, svenska och engelska varje vecka. Under höst-, sport och påsklovet kan de välja om de vill gå på lovskola för att klara en kurs eller förbättra sina betyg. Även sommarskola erbjuds under de första veckorna på sommarlovet. Det övergripande arbetet kan också handla om att vara med på lektioner och stötta lärare och elever eller att elever som inte är godkända i något ämne får möjlighet att läsa om kursen.

 

Identitet och utanförskap, en bok av elever för elever, men även för vuxna

Boken är ett läsprojekt på DLG som resulterat i dessa tänkvärda texter av elever från alla DLG:s program. Boken innehåller faktatexter, dikter och noveller, de skönlitterära texterna är inte självbiografiska utan framsprungna ur elevernas kreativitet.

Nu finns boken att tillgå i digital form – helt fritt att ladda ner och använda. Den finns också som Netpublicator e-bok

Anette Larsson, ämnesansvarig i svenska på De la Gardiegymnasiet berättar om boken:

Frågor som handlar om identitet, utanförskap och på vilka olika sätt de frågorna påverkar ungdomar är ett ständigt aktuellt ämne. Framväxten av ny teknik och sociala medier innebär inte bara en outtömlig mängd positiva och kreativa möjligheter, både ont och gott kan spridas snabbt, viralt och till många. Texterna och bilderna i denna bok handlar om hur man kan uppmärksamma och arbeta med frågor som handlar om identitet och utanförskap med utgångspunkt i det som är viktigt för ungdomar idag. Alla ungdomar har under sitt första år på De la Gardiegymnasiet fått arbeta med temat ”Identitet och utanförskap”. Lärare och elever har tillsammans läst och tittat på olika texter i form av böcker och filmer som det sedan har skrivits om och diskuterats kring. Projektet avslutades med att alla elever fick möjlighet att skriva, ta bilder eller rita ett bidrag till boken. Totalt har 560 ungdomar och trettio lärare i svenska samt estetiska ämnen arbetat med projektet och den bok du nu ser innehåller ett urval av de kreativa och engagerade bidrag som våra fantastiska ungdomar tillsammans har bidragit med.

Ett stort tack till våra sponsorer!

Sparbanken Lidköping som med sitt generösa bidrag sponsrade inköp av boken ”Ondskan” av Jan Guillou, vilken var en del av detta läs- och skriv­projekt samt bidrog till att boken kunde tryckas och publiceras.

BLLF, Bounded Labour Liberation Front

LTK, Lidköpings tennisklubb

Välkommen till De la Gardiegymnasiets blogg

Välkommen till De la Gardiegymnasiets blogg. Här publicerar vi stort och smått från vår verksamhet. Det kan handla om alltifrån IKT-utveckling till vad som händer på de olika programmen.

Bloggen uppdateras minst en gång i månaden.

Kontakta oss