Högst studieresultat i Skaraborg

De la Gardiegymnasiet placerar sig på elfte plats bland samtliga kommuner i Sverige när det gäller andelen gymnasieelever med examen inom 3 år. 77% av eleverna, inklusive Introduktionsprogrammen, når sin examen, vilket är det bästa resultatet i Skaraborg.

Detta enligt Sveriges kommuner och landstings rapport Öppna jämförelser Gymnasieskola 2017, siffrorna är från läsåret 2015/2016.

En slutförd gymnasieutbildning är en avgörande faktor för ungdomars etablering i arbetslivet och för fortsatta studier. I princip alla elever påbörjar en gymnasieutbildning när de är klara med grundskolan. En av gymnasieskolans största utmaningar är dock att många elever inte når målen med utbildningen. Rapporten Öppna jämförelser fokuserar på genomströmningen i gymnasiet och på hur skolan kan skapa inkluderande lärmiljöer som gynnar alla elevers lärande.

Vi har gjort en målmedveten satsning på elevernas trygghet och studiero, säger gymnasiechef Magnus Thilén. Vi har också arbetat med att främja närvaro. Detta tillsammans har gjort att eleverna i högre grad kunnat nå sina kunskapsmål.