Flexibelt lärande på De la Gardiegymnasiet

Hösten 2017 startade vi en ny verksamhet på De la Gardiegymnasiet då Utbildningsnämnden i Lidköpings kommun uttryckt en önskan om att alla elever på De la Gardiegymnasiet ska erbjudas en likvärdig gymnasieutbildning.

Verksamheten kallas Flexibelt lärande och består av sex lärare och en elevassistent. Lärarna är en resurs för att stötta lärare och elever på programmen och för att nå elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd.

Individuellt stöd för elever i behov av särskilt stöd

Eleven får arbeta flexibelt med sin skolgång i mindre grupper. Elevens behov och önskemål om hur den lär sig på bästa sätt styr hur vi organiserar undervisningen. Lärarna som arbetar med eleverna har goda kunskaper och erfarenhet som behövs för att kunna bemöta eleven oavsett vad den anser sig är bra på, känner och tycker är viktigt. Tillsammans bestämmer lärare och elev vilka kurser eleven ska läsa på sitt program och vilka kurser det passar bättre för eleven att läsa i mindre grupp tillsammans med lärare på Flexibelt lärande. Ofta läser eleven de gymnasiegemensamma ämnena, det vill säga svenska, matematik, engelska, samhällskunskap, historia och religion, i en mindre grupp tillsammans med en lärare från Flexibelt lärande i de egna lokalerna. Kurserna som är specifika för programmet eleven går på läser eleven tillsammans med sin klass på programmet.

Övergripande stöd i organisationen

Flexibelt lärande ger också ett övergripande stöd till elever och lärare på De la Gardiegymnasiet. Det kan till exempel vara att samtliga elever på De la Gardiegymnasiet erbjuds extra undervisning i matematik, svenska och engelska varje vecka. Under höst-, sport och påsklovet kan de välja om de vill gå på lovskola för att klara en kurs eller förbättra sina betyg. Även sommarskola erbjuds under de första veckorna på sommarlovet. Det övergripande arbetet kan också handla om att vara med på lektioner och stötta lärare och elever eller att elever som inte är godkända i något ämne får möjlighet att läsa om kursen.